Forside

Hvem er vi?

Bestyrelsen

Nøglepersoner

Hvad er sket siden sidste opdatering?

Nyt fra Bestyrelsen

Aktuelt nu!

Link til vores
Facebookside


Kontakt: 

Kalender

Beretninger

Gallerier

Handelspladsen

Nyt fra Motor-
historisk Sam-
råd


http://motorhistorisk.dk/

Links


Seneste opdatering 06.07.2018.
Webmaster

 

 

 

 

På denne side vil vi holde jer orienteret om, og opdateret på hvad der rører sig i klubben, og i bestyrelsen.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 30. april 2018.
 

Referent: sekretær Erik Bisgaard.

Formand Helge Gedebjerg: Ny EU forordning om persondata og håndteringen af den tvinger os til at lukke ned for medlems-

og køretøjslisten på hjemmesiden. Personoplysninger må ikke længere være tilgængelige.


Der er kommet flere invitationer til os om deltagelse i udstillinger, byfester m.m. i Vesløs, Holstebro og Hundborg. De vil blive
 
omtalt i bladets kalender. Formand og redaktør af Lygten tager på rundtur til annoncører for at orientere om muligheden for
 
4-farve annoncer uden tillæg i prisen. De vil desuden blive præsenteret for nye annonceskabeloner, der giver mulighed for at
 
tegne annoncer op til ½ side.
 

Klubben holder åbent hus den 14. juli 10-16, hvor alle er velkommen. Der serveres forfriskninger, øl, vand, kaffe og kage til alle,

der kommer. Desuden kan der denne dag købes stumper af alle, der møder frem – mod betaling. Også medlemmer betaler denne
 
dag for at undgå forskelsbehandling. Garagemester sætter fornuftige priser på delene. På dagen vil vi opstarte vore gas- og andre
 
motorer. Desuden tilbydes der medlemsskab til 99 kr. for resten af året til nye medlemmer. Vi håber mange medlemmer vil møde
 
op med køretøjer ved klubhuset.

 

Næstformand Alex Pedersen: Facebooksiden er blevet ajourført med de sidste arrangementer både i klubben og i nærområdet.
 
Til kalenderen er der ligeledes ajourført arrangementer i nærområdet. Alle indbydelser skal i fremtiden gå til næstformanden,
 
der redigerer kalenderen for arrangementer uden for klubregi og sender en ajourført liste til Lygten og til webmaster.

 

Kasserer Jens Henrik Jeppesen: Aflevering af nøgler går planmæssigt. Der tages kontakt igen til de sidste medlemmer, der endnu

mangler at aflevere. Der er udlånsnøgler på korttids basis hos John Elsberg, Helmuth Eriksen, Jørgen Larsen og Thy Bilsyn.

Desuden kan alle lån e en såkaldt projektnøgle hos garagemesteren, hvis man skal i gang med et længevarende renoveringsprojekt

på værkstedet.

Garageleje for 2017 er inddrevet. Prisen er fortsat 350 kr. for biler pr. måned og 175 kr. for motorcykler og knallerter.

Der er 60´er fest i Thisted i juni og vi er opfordret til at stille med køretøjer, der udstilles hos byens autohandlere, men kun få har

hidtil givet tilsagn til mig. Arrangørerne vil kontakte flere ejere og høre om interessen. Økonomi og medlemstal er helt på niveau

med tidligere år på dette tidspunkt af året.

 

Sekretær Erik Bisgaard: Orienterede om persondataforordningen, der vil blive beskrevet i både Lygten og på hjemmeside og

facebook siden. Næste udgave af Lygten er næsten færdig til aflevering til sætter og trykkeri. Forslag om at genoptrykke en

tidligere velkomstfolder til brug ved bl.a. åbent hus arrangementet og til uddeling ved træf, og bestyrelsen var enig herom.

 

Garagemester Henning Frost: Fremlagde køreplanen for sommerens udflugter. Se nærmere i kalenderen i Lygten. Der udvælges

stumper til salg på åbent-hus dagen.

 

Webmaster John Elsberg: Medlems- og køretøjsregistrene fjernes fra hjemmesiden før loven træder i kraft den 25. maj og der

linkes til en dyberegående artikel om persondataforordningen, så alle får en solid orientering om baggrunden for beslutningen.=============================================================================

Referat fra bestyrelsesmøde 21.februar 2018

Referant: Sekretær Erik Bisgaard

 

Tilstede: Helge Gedebjerg, Jens Henrik Jeppesen, Henning Frost, Erik Bisgaard, John Elsberg, Alex Pedersen (nyvalgt)

 og Bjørn K. Nielsen(suppleant).


 

  1. Konstituering efter generalforsamling:

Formand Helge Gedebjerg, næstformand Alex Pedersen, kasserer Jens Henrik Jeppesen, sekretær Erik Bisgaard,
 
garagemester Henning Frost ,redaktør af Lygten Erik Bisgaard, webmaster John Elsberg.

Bestyrelsen vedtog, at suppleant Bjørn K. Nielsen deltager på lige fod i alle bestyrelsesmøder.

Derefter fordeltes en række praktiske opgaver:

Henning Frost, Jakob Jensby og Bjørn K.Nielsen er ansvarlige for mandagsudflugter.

Alex Pedersen er ansvarlig for opdatering af kalenderen til Lygten og hjemmesiden samt facebook

Bestyrelsen er ansvarlig for tilrettelæggelse af foredrag og øvrige større arrangementer. Det bør overvejes, at etablere
 
et arrangementsudvalg, så bestyrelsen kan aflastes.


 

Åbent Hus:

Det blev besluttet at afviklet et ”åbent hus” arrangement i klubhuset den 16. juni. Målet er at få medlemmerne til at møde op

den dag med deres køretøjer, så vi har noget at vise frem for de forhåbentlig mange gæster, der kommer forbi. Klubben vil være

vært for gæster med kaffe og kage. Arrangementet vil blive annonceret lokalt i ThistedPosten og andre medier. Hensigten er at

få flere interesserede ind som medlemmer, herunder gerne yngre veteran-interesserede. Der vil være salg af veterandele fra vort lager.

En række udflugter og øvrige arrangementer blev drøftet. Se kalenderen bag i Lygten.


=============================================================================================================================================
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 22. januar 2018

 

Tilstede: Hele bestyrelsen samt bestyrelsessuppleant Alex Pedersen.

Referat: sekretær Erik Bisgaard

Orientering fra Formand Helge Gedebjerg:

Fredag den 19. januar døde redaktør Tove Hostrup Pedersen, Nors. Tove har de seneste 5 år været redaktør af vort medlemsblad,

men måtte opgive kampen mod kræft. Trods svær sygdom insisterede hun på at arbejde med medlemsbladet Lygten helt frem til
 
årsskiftet, men måtte melde fra ved udgaven i januar 2018, og kort efter sov hun stille ind. Tove har været en uvurderlig drivkraft i

bladarbejdet. Hun vidste, at tro kan flytte bjerge, men ikke deadlines, så hun var altid på forkant med bladproduktionen og sørgede
 
for at vi alle fik bladet til aftalt tid.

På mødet drøftedes en række praktiske forhold omkring generalforsamlingen den 19. februar 2018. Bestyrelsen indstiller uændret
 
kontingent på 300 kr. om året. Til bestyrelsen indstilles Alex Pedersen, der i flere perioder har været bestyrelsessuppleant. Han
 
erstatter Henning Frost, der efter en årrække i bestyrelsen har ønsket at stoppe her.
 

Kasserer Jens Henrik Jeppesen:

Ombygning af malerkabine har kostet 16.000 kr., nye toiletter 12.000 kr., renovering af sandblæser 4000 kr. og nyt gulv 5000 kr., så der
 
er i alt brugt 37.000 kr. til renovering og vedligeholdelse. Det endelige foreningsregnskab fremlægges på generalforsamlingen.

Der er købt garantbeviser, der kan opsiges , for 200.000 kr. i Sparekassen Thy med en renteindtægt på 3 pct.

Alle annoncører i Lygten – bortset fra 2 – har betalt. Kasserer mener, priserne på annoncer bør justeres op. Prisen har været uændret
 
i mange år og med stærkt stigende distributionsomkostninger og 4-farve tryk på alle sider, er der basis for en prisjustering.

Tankstanderen ved klubhuset blev påkørt i 2017, men er nu renoveret af Marius Pedersen og Jens Henrik Jeppesen, så den fremstår i
 
sin oprindelige form. Bilisten, der påkørte standeren, meldte sig heldigvis selv, og vi fik erstatning fra forsikringen, hvorefter vi tilbagekøbte
 
standeren for selv at renovere den.
 

Sekretær Erik Bisgaard:

Ny grafiker på Lygten bliver Børge Nielsen, Thisted, der også stod for Lygten nr. 1 i januar 2018.

Forslag om at vurdere muligheden for at ændre på annoncesalg, så der bliver større 4-farve annoncer uden at bladet får karakter af et
 
annoncemagasin. I øjeblikket får vi 3-400 kr. om året for en annonce og det skal drøftes, om annonceformaterne kan ændres til færre,
 
men større annoncer, så provenuet bliver mindst uændret.
 

Garagemester Mogens Larsen:

Klubhuset trænger til udvendig vedligehold. Flere eternitplader er begyndt at smuldre, fordi frosten giver basis for algevækst i sprækkerne.
 
Gulve i malerværksted, sandblæserrum og værksted skal males og der skal ske en generel oprydning i værkstedet. Opgaverne vil blive
 
overgivet til onsdagsholdet. Det skal indskærpes, at ingen fjerner materialer eller værktøj til eget brug uden først at spørge garagemester.
 
Der har været flere tilfælde, hvor medlemmer hjemtager dele til opmagasinering og det er ikke i overensstemmelse med driftsnormen på
 
lager og værksted. Så husk at spørge Mogens før der tages reservedele.

I forbindelse med bestyrelsesmødet valgte bestyrelsen at udpege sekretær Erik Bisgaard som ny redaktør af Lygten og Børge Nielsen som
 
grafisk medarbejder og annoncesalg, hvis der skal ændres i vort salg. Erik har skrevet i Lygten i flere år og kender arbejdsgangen og er i

øvrigt uddannet journalist. Børge Nielsen har i en årrække udgivet den lokale telefonbog i Thisted og selv solgt og opsat alle annoncer i den.

========================================================================================