Forside

Hvem er vi?

Bestyrelsen

Nøglepersoner

Hvad er sket siden sidste opdatering?

Nyt fra Bestyrelsen

Aktuelt nu!

Link til vores
Facebookside


Kontakt:

Kalender

Beretninger

Gallerier

Handelspladsen

Nyt fra Motor-
historisk Sam-
råd


http://motorhistorisk.dk/

Links

Medlemsliste, køretøjsliste og køretøjsgalleriSeneste opdatering 17.04.2018.
Webmaster

 

 

 

 

På denne side vil vi holde jer orienteret om, og opdateret på hvad der rører sig i klubben, og i bestyrelsen.
 

Referat fra bestyrelsesmøde 21.februar 2018

Referant: Sekretær Erik Bisgaard

 

Tilstede: Helge Gedebjerg, Jens Henrik Jeppesen, Henning Frost, Erik Bisgaard, John Elsberg, Alex Pedersen (nyvalgt)

 og Bjørn K. Nielsen(suppleant).


 

  1. Konstituering efter generalforsamling:

Formand Helge Gedebjerg, næstformand Alex Pedersen, kasserer Jens Henrik Jeppesen, sekretær Erik Bisgaard,
 
garagemester Henning Frost ,redaktør af Lygten Erik Bisgaard, webmaster John Elsberg.

Bestyrelsen vedtog, at suppleant Bjørn K. Nielsen deltager på lige fod i alle bestyrelsesmøder.

Derefter fordeltes en række praktiske opgaver:

Henning Frost, Jakob Jensby og Bjørn K.Nielsen er ansvarlige for mandagsudflugter.

Alex Pedersen er ansvarlig for opdatering af kalenderen til Lygten og hjemmesiden samt facebook

Bestyrelsen er ansvarlig for tilrettelæggelse af foredrag og øvrige større arrangementer. Det bør overvejes, at etablere
 
et arrangementsudvalg, så bestyrelsen kan aflastes.


 

Åbent Hus:

Det blev besluttet at afviklet et ”åbent hus” arrangement i klubhuset den 16. juni. Målet er at få medlemmerne til at møde op

den dag med deres køretøjer, så vi har noget at vise frem for de forhåbentlig mange gæster, der kommer forbi. Klubben vil være

vært for gæster med kaffe og kage. Arrangementet vil blive annonceret lokalt i ThistedPosten og andre medier. Hensigten er at

få flere interesserede ind som medlemmer, herunder gerne yngre veteran-interesserede. Der vil være salg af veterandele fra vort lager.

En række udflugter og øvrige arrangementer blev drøftet. Se kalenderen bag i Lygten.


=============================================================================================================================================
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 22. januar 2018

 

Tilstede: Hele bestyrelsen samt bestyrelsessuppleant Alex Pedersen.

Referat: sekretær Erik Bisgaard

Orientering fra Formand Helge Gedebjerg:

Fredag den 19. januar døde redaktør Tove Hostrup Pedersen, Nors. Tove har de seneste 5 år været redaktør af vort medlemsblad,

men måtte opgive kampen mod kræft. Trods svær sygdom insisterede hun på at arbejde med medlemsbladet Lygten helt frem til
 
årsskiftet, men måtte melde fra ved udgaven i januar 2018, og kort efter sov hun stille ind. Tove har været en uvurderlig drivkraft i

bladarbejdet. Hun vidste, at tro kan flytte bjerge, men ikke deadlines, så hun var altid på forkant med bladproduktionen og sørgede
 
for at vi alle fik bladet til aftalt tid.

På mødet drøftedes en række praktiske forhold omkring generalforsamlingen den 19. februar 2018. Bestyrelsen indstiller uændret
 
kontingent på 300 kr. om året. Til bestyrelsen indstilles Alex Pedersen, der i flere perioder har været bestyrelsessuppleant. Han
 
erstatter Henning Frost, der efter en årrække i bestyrelsen har ønsket at stoppe her.
 

Kasserer Jens Henrik Jeppesen:

Ombygning af malerkabine har kostet 16.000 kr., nye toiletter 12.000 kr., renovering af sandblæser 4000 kr. og nyt gulv 5000 kr., så der
 
er i alt brugt 37.000 kr. til renovering og vedligeholdelse. Det endelige foreningsregnskab fremlægges på generalforsamlingen.

Der er købt garantbeviser, der kan opsiges , for 200.000 kr. i Sparekassen Thy med en renteindtægt på 3 pct.

Alle annoncører i Lygten – bortset fra 2 – har betalt. Kasserer mener, priserne på annoncer bør justeres op. Prisen har været uændret
 
i mange år og med stærkt stigende distributionsomkostninger og 4-farve tryk på alle sider, er der basis for en prisjustering.

Tankstanderen ved klubhuset blev påkørt i 2017, men er nu renoveret af Marius Pedersen og Jens Henrik Jeppesen, så den fremstår i
 
sin oprindelige form. Bilisten, der påkørte standeren, meldte sig heldigvis selv, og vi fik erstatning fra forsikringen, hvorefter vi tilbagekøbte
 
standeren for selv at renovere den.
 

Sekretær Erik Bisgaard:

Ny grafiker på Lygten bliver Børge Nielsen, Thisted, der også stod for Lygten nr. 1 i januar 2018.

Forslag om at vurdere muligheden for at ændre på annoncesalg, så der bliver større 4-farve annoncer uden at bladet får karakter af et
 
annoncemagasin. I øjeblikket får vi 3-400 kr. om året for en annonce og det skal drøftes, om annonceformaterne kan ændres til færre,
 
men større annoncer, så provenuet bliver mindst uændret.
 

Garagemester Mogens Larsen:

Klubhuset trænger til udvendig vedligehold. Flere eternitplader er begyndt at smuldre, fordi frosten giver basis for algevækst i sprækkerne.
 
Gulve i malerværksted, sandblæserrum og værksted skal males og der skal ske en generel oprydning i værkstedet. Opgaverne vil blive
 
overgivet til onsdagsholdet. Det skal indskærpes, at ingen fjerner materialer eller værktøj til eget brug uden først at spørge garagemester.
 
Der har været flere tilfælde, hvor medlemmer hjemtager dele til opmagasinering og det er ikke i overensstemmelse med driftsnormen på
 
lager og værksted. Så husk at spørge Mogens før der tages reservedele.

I forbindelse med bestyrelsesmødet valgte bestyrelsen at udpege sekretær Erik Bisgaard som ny redaktør af Lygten og Børge Nielsen som
 
grafisk medarbejder og annoncesalg, hvis der skal ændres i vort salg. Erik har skrevet i Lygten i flere år og kender arbejdsgangen og er i

øvrigt uddannet journalist. Børge Nielsen har i en årrække udgivet den lokale telefonbog i Thisted og selv solgt og opsat alle annoncer i den.

========================================================================================

Referat fra bestyrelsesmøde

den 29. november 2017


Fraværende: Ingen

Referat: Erik Bisgaard, sekretær i bestyrelsen


 

Formand Helge Gedebjerg:

Gennemgik program for juleafslutning 4. dec. Alle indkøb er på plads, det samme gælder bankoplader og gevinster. Musikken leveres

af Alfred Steffensen og Tonny Møller. Bestyrelsen møder 16.30 med ægtefæller for at opsætte stole og borde og borddækning.


 

Der er generalforsamling den 19. februar 2019 kl. 18.30. Husk tidspunktet.


 

Næstformand Henning Frost:

Genopstiller ikke til bestyrelsen. Han har været bestyrelsesmedlem i en årrække og medlem af turudvalget, hvorfra han også ønsker at

trække sig. Nye potentielle medlemmer til bestyrelse og udvalg vil blive kontaktet med henblik på at bestyrelsen kan anbefale kandidater.

Der tilstræbes en geografisk dækning, så alle medlemsområder kan føle sig repræsenteret.


 

Kasserer Jens Henrik Jeppesen:

Regnskabet ser fint ud. Der mangler endnu en del regninger på ombygning af malerrum, sandblæser og to nye toiletter. Der bliver et

helt nyt toilet til damer og et moderniseret til herrer – uden urinal. Dametoilettet vil i hverdagen være aflåst, så der ikke skal rengøres.

Malerrummet er udvidet og vil blive færdig inden årsskiftet med monteret udsugning og indblæsning af varm luft samt blæsevarme.

Også sandblæsningsanlægget er moderniseret og det hele er udført af medlemmer, bl.a. Ole Christensen, Jens Henrik Jeppesen, Helge

Gedebjerg, Erik Oddershede og Kaj Christensen – samt flere andre, der har ydet en hånd med de praktiske ting. Nu bliver der bedre

muligheder for at få malet mindre komponenter og en langt bedre udblæsning på sandblæseren og ikke mindst bedre toiletforhold for

damer. I starten af december forsvinder den sidste gulvrest fra klubhusbyggeriet i 1970 som er en træbelægning, der efterhånden er blevet

så skæv, at den ikke længere kan anvendes. I stedet lægges der betongulv.

Inddrivelsen af nøgler hos medlemmer er i fuld gang. Enkelte har svært ved at efterkomme kravet om at levere nøglen tilbage, men de er

blevet rykket og står nu til at miste deres depositum.


 

Garagemester Mogens Larsen:

Reglerne for at benytte lager vil blive indskærpet. Desværre er der medlemmer, der hentet reservedele blot for at have ekstra dele til deres

veterankøretøj. Det er ikke meningen med lagerbeholdningen. Man må tage til egen bil, hvis delen skal bruges, men man må ikke samle dele

til eventuel senere brug. Ligeledes skal man returnere de dele, der ikke anvendes. F.eks. kan man nøjes med at anvende en del af en gearkasse

og derefter aflevere resten, så andre også kan få gavn af delene.

Garagemester oplyste, at han p.t. er langtids sygemeldt på grund af en brækket ryg. Næstformand Henning Frost er midlertidig konstitueret

garagemester. Mogens forventer at være tilbage ca. 1. februar.


 

Sekretær Erik Bisgaard:

I fuld gang med næste udgave af Lygten, der udkommer medie januar 2018. Forslag om at foreningen skriver sig op til en bus ved bushistorisk

Selskab, der uddeler veteranbusser til foreninger. Der er lang ventetid og den skal bruges til at arrangere flere busture i 2018 for at afdække

interessen blandt medlemmer for busture generelt. Hvis foreningen skal anskaffe sig egen bus vil det kræve, at der er medlemmer der kan og vil

påtage sig en renovering af en gammel bus. Til gengæld står vi rustet til udflugter til f.eks. Egeskov på Fyn, Strøyers flotte bilsamling ved Assens,

men også de lidt nære mål som f.eks. B&O museet i Struer og en række andre træf og stumpemarkeder. I første omgang lejer vi en bus til disse

kørsler og viser der sig interesse for sådanne ture, vil bestyrelsen gå ind i en overvejelse om at anskaffe egen bus.